Vad är Yin och Yang?

Den tidigaste uppfattningen av ett YIN och YANG fenomen måste ha upptäckts när människorna observerade den cykliska skiftningen mellan dag och natt. Att dag korresponderar till YANG och natt till YIN, och t ex att aktivitet är YANG och vila är YIN. Detta var den första observationen av den upprepade skiftningen av varje fenomen mellan två cykliska poler, den ena korresponderar till ljus, sol, upplysthet och aktivitet (YANG), den andre korresponderar till mörker, måne, skugga och vila (YIN). På det sättet är YIN och YANG, två stadier i en cyklisk rörelse, där båda stadier konstant växlar med det andra, att dag öppnar till natt och vice versa.

Även om YIN och YANG är motpoler, är de också beroende av varandra, den ene kan inte existera utan den andre. Allt innehåller motsatta krafter som utesluter varandra, men som samtidig är beroende av varandra. Dag är motsatsen till natt, aktivitet kan inte existera utan vila, energi kan inte existera utan ämne, sammandragning kan inte existera utan expansion.

När antingen YIN eller YANG är i obalans, vill de påverka varandra och ändra sitt förhållande till varandra för att uppnå ny balans.
Denna förvandling inbördes mellan YIN och YANG har många används i klinisk praktik. Det är viktigt att förstå denna förvandling när man ska förebygga sjukdom. Om vi uppmärksammar hur något kan förändras till det motsatta, då kan vi förhindra att det sker och uppnå balans, vilket är essensen i kinesisk medicin.

T ex så leder för mycket arbete (YANG) utan vila till ett extremt underskott (YIN) av kroppens energi. För mycket konditionsträning (YANG) leder till en väldigt låg (YIN) puls. Mycket bekymring (YANG) tappar (YIN) kroppen for energi. Balans i våra liv, bra kost, träning/aktivitet, arbete, känsloliv och sexualliv är essensen när man vill förebygga sjukdom i klinisk medicin, och en förståelse av hur YANG kan ändra sig till YIN och vice versa, kan hjälpa oss till att undvika de snabba skiftningarna från det ena till det andra, något som kan skada vårt fysiska och emotionella liv.

Att leva på detta sätt är något som vi i västen har glömt bort, då vi hellre lever våra liv från den ena ytterligheten till den andra. Samtidigt som vi de senaste åren också ser en trend i att vi önskar hitta kärnan i oss själva och vara i balans med oss själva och naturen.